Sjetebrua Levanger 3

Samfunnsansvar og bærekraft

Som bank har vi i Aasen Sparebank en betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen. Bærekraft er derfor et viktig fokusområde for oss.

Vårt samfunnsansvar

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Banken skal ha høy etisk bevissthet, og bankens etiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte.

Bærekraft

For oss i Aasen Sparebank er bærekraft et viktig fokusområde. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN og har plukket ut tre av målene som vi har ekstra fokus på. Disse tre målene er nummer 8,11 og 16.  For å kunne jobbe med disse målene er samarbeid viktig. FN sitt bærekraftsmål nummer 17 ligger dermed som en grunnstein for å kunne nå de øvrige målene.

Policy for bærekraft og samfunnsansvar er besluttet i styret i Aasen Sparebank.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelig og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Gavetildeling

Gavetildeling

Vi i Aasen Sparebank bryr oss om lokalsamfunnet vårt. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til  allmennyttige formål, hvor lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gaven skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene våre.

Ingrid

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Ingrid Nestvold på telefon  92 86 66 97

Miljøfyrtårn

Vi i Aasen Sparebank er miljøfyrtårnsertifisert

En del av ansvaret vårt som miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. 

 

Hva er et Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber systematisk og dokumentert med miljø. En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no