Gave

Gavetildeling 2023

Søknadsfrist 20.April 2023

Gavetildeling 2023

Gavene tildeles lag og foreninger, og skal brukes til allmennyttige formål. Gavene skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.

Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som Generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt og består av personer fra bankens styre, Generalforsamlingen og administrasjonen.

Lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gavemidlene gis som et mindre støttebeløp til drift etter faste satser.

Større prosjekter kan blir tildelt fyrtårnsmidler. Dersom du søker om midler til et større prosjekt må det legges ved beskrivelse av prosjektet og budsjett som viser hva midlene skal benyttes til.

Hvem kan søke gavetildeling?

Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal, Inderøy. og tilstøtende markedsområder. Det stilles ikke noe krav om at laget/foreningen må være kunde i banken.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

• Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål.
• Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål.

Søknadsfrist: 20. April 2023

Søk om gave her

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal, Inderøy og tilstøtende markedsområder.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Disponering av gavemidler

 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer og bidrar til dugnadsånd
 • Disponering skal være i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 • Midlene skal bygge oppunder tiltak som skaper bolyst, aktiviteter, møteplasser, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.

Hvordan søke om gavemidler?

Neste søknadsfrist er i 2025. Følg med på vår hjemmeside.

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett

 

Neste søknadsfrist er i 2025.

Aasen A

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i markedsavdelingen.