Bjørn Asle Hynne

Bilde: Bjørn Asle Hynne, administrerende banksjef i Aasen Sparebank. Foto: Fotograf Hattrem

Aasen Sparebanks betraktninger om statsbudsjettet 2024

Hvert år utarbeider politikere nasjonale statsbudsjett, som er mye mer enn bare tall og diagrammer. Det påvirker hverdagen til vanlige borgere, fra skatter til tjenester. Administrerende banksjef i Aasen Sparebank, Bjørn Asle Hynne, er jevnt over fornøyd med budsjettet, men ser en utfordring i horisonten.

– Først av alt vil jeg si at et statsbudsjett har stor interesse for oss i Aasen Sparebank. Det handler om at man strengt tatt kan sammenligne samfunnsansvaret som AS Norge har med det vi har som en lokalbank, sier Hynne. 

– Vi skal være med å ivareta, bygge og utvikle samfunnet på et fornuftig og bærekraftig vis. For om vi eksempelvis  låner ut for mye eller for lite penger fører det til implikasjoner hvordan nærsamfunnet utvikler seg. Vi som bank er avhengig av å ha en trygg og forsvarlig styring, for vi må på samme måte hensynta inflasjon på den ene siden og privatkonsumet på den andre. Alt henger sammen.  

En dyr tid for privatpersoner

Når det kommer til den personlige økonomien til den vanlige arbeidstakende nordmannen, må vi nok si at vi er inne i det man kan kalle en “dyr tid” Som er at vanlige folk, lønnsmottakerne, har fått et kraftig innhugg i lommeboken. Da på grunn av inflasjon og renteøkninger. Selv om vi i et historisk perspektiv ikke har en rentetopp, er det nok de høyeste rentenivåene mange av oss har opplevd.


– Vi ser jo at statsbudsjettet justerer dette noe, da det har det blant annet LO  kaller en “sosial profil”, kommenterer Hynne.

– Noe som gir seg utslag i at for eksempel pensjonsnivået økes, bostøtten øker og barnetrygden prisjusteres. Dette betyr jo at de i hver sin side av alderssegmentet får en bedre hverdag. Spørsmålet her blir jo i hvor stor grad dette vil ha innvirkning på folks liv. Men dette er uansett noe som har blitt fattet positivt fra LO.


Peggy Hansvik sa i en pressemelding at dette var et “Budsjett som trygger folks hverdagsøkonomi og hjelper dem som har aller minst er et viktig skritt videre på veien mot mindre sosiale forskjeller og et mer rettferdig samfunn”.

 

Omstillingen til det grønne og blå er positiv

– For næringslivet er det mange spennende satsinger i vår region. Vi har en rekke store hjørnesteinsbedrifter som Norske Skog og Aker, som er inne i en spennende transformasjonsfase til det mer bærekraftige. Altså mindre gass og olje, og mer vind og vann. Her skal det også rustes opp med flere hundre årsverk innen kort tid. Så en slik omstilling har stor innvirkning på næringslivet vårt. Generelt er det mange slike anlegg i vårt område hvor det blant annet kjøres inn mye avfall fra andre kommuner for å brenne dem i vår region. Da er det positivt at det er satt av midler til en slik overgang. 


Samtidig er det også viktig å huske Ørlandet flystasjon. Det er jo en av Luftforsvarets viktigste flystasjoner, og har ikke mindre enn 1500 ansatte. De er også inne i en opprustningsfase, blant annet på grunn av leveringen av F-35 jagerflyene. Dette har også ringvirkninger i forskjellige næringer. Både opp mot større boligprosjekt i nærområdet, for de som jobber der, trenger ofte en plass å bo. Og i tillegg har vi bedrifter som leverer materiell, mat etc. til basen, som vil bære frukter av en slik opprustning. Som naturlig nok er svært positivt for hele regionen.

Samtidig er det en stor utfordring ved at bedrifter rammes 

En utfordring som Hynne ser komme, som vil ramme bedrifter, er skattleggingen av arbeidsgiveravgiften, som per dags dato har en grense på 850 000 kr. I år innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift for de med lønn over 750.000 kr. Dette er en skattlegging som blant annet NHO, LO og SV har tatt til orde for å fjerne. 


– I et næringslivperspektiv er det meget uheldig da det blir dyrere å drive næringsliv. Dette er noe som vil ramme hver femte arbeidstaker i privat sektor. Og som vil dra relativt mye kapital ut fra de som har god utdanning eller lang erfaring En slik skattelegging kan også føre til at det  blir vanskeligere å drive bedrift i grisgrendte strøk, som vi er i. Det kan føre til økt bruk av digitale løsninger og sentralisering i de store byene.  


 – For å oppsummere vil jeg si at det hadde vært en større overraskelse om dette budsjettet hadde store endringer. Her kan vi nok si at dette statsbudsjettet ikke gjør at noen får veldig mye mer penger. Dette er nok ikke tiden for det. Slik vi ser det, handler dette budsjettet om at det har vært utfordrende tider, og at AS Norge tjener relativt godt. Dette må da strammes inn på overforbruk på handlingsregelen, for å unngå for høy inflasjon. Skal jeg driste meg til noe, vil jeg si at vi har aldri vært nærmere nådd rentetoppen enn akkurat nå. Noe som kan være den beste julegaven vi kunne fått er at inflasjonen kunne gå ned og rentekurven kunne stoppe på dagens nivå, avslutter Hynne.
Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager